GDPR

GDPR

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja
  Rácz Antal egyéni vállalkozó (a továbbiakban: adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos – hazai és Európai Uniós – jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
  Adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, műszaki, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
 2. Az adatkezelés alapelve, jogalapja
  Az adatkezelés minden esetben az Infotv. személyes adatok védelmére vonatkozó követelményei figyelembevételével történik. Az érintett személyes adatainak kezelése az ő – vásárlás során megadott – kifejezett, önkéntes hozzájárulásán alapul.
  Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg a megrendelés, vásárlás során, az érintett hozzájárulásának beszerzése az adatközlő kötelessége.
  Az adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen:
  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
 3. Az adatkezelő adatai
  Név: Rácz Antal kisadózó egyéni vállalkozó
  Székhely: 2141 Csömör, Cinke utca 12.
  Adószám: 56502835-1-33
  Nyilvántartási szám: 55154491
  Telefonszám: +36 30/6789-173
  E-mail: toni@tonigravir.hu
 4. A kezelt személyes adatok köre, adatkezelés neve, felhasználása és megőrzési idő
  4.1. Online rendeléshez kapcsolódó adatok
  A weboldalon keresztül lehetőség van termékek és szolgáltatások megrendelésére. A megrendelés során, annak teljesítéséhez szükséges, elkért személyes adatok:
  Név 
  E-mail cím 
  Telefonszám
  Cím
  Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: az adatok a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.
  Az adatkezelés jogalapja: szerződéses megbízás.
  Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

4.2. Regisztráció során megadandó személyes adatok
A weboldal webshop moduljában regisztrációra van lehetőség, mely megkönnyíti a további szolgáltatás igénybevételt azzal, hogy nem szükséges az adatok ismételt megadása. A regisztráció során kezelt személyes adatok:
Név
E-mail cím
Cím
Telefonszám
Vásárlási információ (termék, időpont stb.)
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: megrendelés teljesítése, számlázás.
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás.
Megőrzési idő: visszavonásig.

4.3. Vásárlás során megadandó személyes adatok
Amennyiben a webshop modulban rendelést szeretne leadni, úgy a vásárlás során az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen.
Név
E-mail cím
Szállítási cím
Számlázási cím
Telefonszám
Vásárlási információ (termék, időpont stb.)
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: szerződéses megbízás teljesítés.
Az adatkezelés jogalapja: szerződéses megbízás.
Megőrzési idő: jogszabályi előírás alapján tárgyév + 5 év

4.4. Számlázáshoz kapcsolódó adatok
Adatkezelő ügyfeleivel a megrendelt szolgáltatásokról szerződést köt, melynek során az alábbi adatokat tárolja:
Név
E-mail cím
Szállítási cím
Számlázási cím
Adószám (szükség esetén)
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: számlázás.
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi előírás.
Megőrzési idő: jogszabályi előírás alapján tárgyév + 5 év

 1. Cookie-k (Sütik) kezelésének jogalapja
  A cookie kezelés jogalapja a weboldal látogatójának hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
  Amennyiben nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor a weboldal bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek a használat során, illetve előfordulhat, hogy bizonyos funkciók hibásan működnek.
 2. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre
  Adatkezelő vállalkozási tevékenysége keretében az informatikai rendszer üzemeltetése, valamint a számlázás körében adatfaldolgozókat vehet igénybe, mely külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
 3. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelő fenti elérhetőségein. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban megadja a tájékoztatást.

7.1. Tájékoztatáshoz való jog
Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2. Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
az adatforrásokra vonatkozó információ;
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7.3. Helyesbítés joga
Az érintett kérheti adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4. Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6. Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7. Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.9. Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.10. Jogorvoslati lehetőség, bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

 1. Egyéb rendelkezések
  E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor kap az érintett tájékoztatást. Vállalkozó tájékoztatja ügyfeleit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Csömör, 2020. szeptember 1.