Információk

Információk

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen dokumentum tartalmazza Rácz Antal kisadózó egyéni vállalkozó, a továbbiakban, mint Szolgáltató által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket, a weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételének módját.
Kérem, hogy csak akkor vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben jelen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek). A felhasználó a weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Szolgáltató adatai
A szolgáltató neve: Rácz Antal
A szolgáltató székhelye: 2141 Csömör, Cinke utca 12.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: toni@tonigravir.hu
Telefonszáma: 06 30/6789 173
Nyilvántartási száma: 55154491
Adószáma: 56502835-1-33
Internet címe: www.tonigravir.hu

Alapvető rendelkezések
1.1. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint az abban foglaltak értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása
Jelen ÁSZF hatálya a webáruházban rendelést leadó fogyasztóra vonatkozik. A termék, szolgáltatás megrendelésével és annak szolgáltató általi visszaigazolásával szerződés jön létre, melynek előfeltétele az ÁSZF elfogadása.
Szolgáltató az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja, mely módosítás – előzetes tájékoztatást követően – a közzétételkor lép hatályba. A megkötött szerződésekre a megkötésükkor hatályos ÁSZF-et kell alkalmazni.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogvédelem alá esik, kereskedelmi célokra másolni, terjeszteni tilos.

Adatkezelési szabályok
1.4. Az adatkezelési tájékoztató a www.tonigravir.hu weboldalon külön dokumentumban érhető el.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
1.5. A weboldalon megjelenített termékek csak online vásárolhatók meg. A termékek és szolgáltatások árai az áfát tartalmazzák. A szállítási információkat jelen dokumentum 1.9. pontja tartalmazza.

1.6. A webshopban Szolgáltató feltünteti a termék nevét, adatait, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.7. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete
1.8. A weboldalon a felhasználó menüpontok segítésével böngészhet. Az egyes termékkategóriák nevére kattintva látható az abban szereplő termékek listája, méretek szerint külön-külön. A kiválasztott termék és/vagy szolgáltatás a kosár gombbal helyezhető a kosárba, a szükséges darabszám megjelölésével. A vásárlás nem kötött regisztrációhoz. A rendelés a „Tovább a pénztárhoz” megnyomását követően, a szükséges adatok megadását követően véglegesíthető. Erről e-mailben megrendelő megerősítést kap. A termékre kerülő szöveget, logót a Megjegyzés rovatban szükséges feltüntetni.

Amennyiben a vásárló regisztrál, a jövőben rendeléseit vissza tudja nézni. A regisztráció során az e-mail cím, név, telefonszám, számlázási és szállítási cím (ha az eltérő a számlázási címtől) megadása, valamit egy jelszó megadása szükséges. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a felhasználó felelős. A felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt.

1.9. Fizetési lehetőségek, szállítási módok
Fizetésre banki előre utalással, postai szállítás vagy személyes átvétel esetén az átvételkor készpénzzel van lehetőség.

Banki előre utalás esetén a Szolgáltató Díjbekérőt állít ki, és az összeg beérkezése után állítja össze a megrendelést.
Postai szállítás esetén a postaköltség – az aktuális postai díjszabás szerint – a megrendelőt terheli.
20 000 Ft feletti megrendelés esetén Budapest területén a kiszállítás ingyenes.
Szolgáltató telephelyén személyes átvételre is van lehetőség.

A csomag átvételekor megrendelő köteles megvizsgálni annak hiánytalan tartalmát, valamint sérülésmentességét. Az átvétel utáni sérülésekre vonatkozóan Szolgáltató felelősséget nem vállal.

1.10. Szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés
1.11. A megrendelések feldolgozása azok beérkezését követően történik. Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben rögzíti a megrendelt termékeket és szolgáltatásokat, a felirat tekintetében szükség esetén és egyedi esetben látványtervet készít, egyezteti, pontosítja a megrendelővel a szállítási és fizetési adatokat.

1.12. Az általános teljesítési határidő – amennyiben Szolgáltató és megrendelő ettől eltérően nem állapodnak meg – a visszaigazolástól számított 2-5 munkanap. Szolgáltató a megrendelésről számlát állít ki, melyet a termékkel együtt megküld a megrendelő részére.

Elállás joga
1.13. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.14. Ha fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát – mely lehet a Korm. rendelet szerinti minta – köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél útján Szolgáltatónak. Szolgáltató az elállási nyilatkozat megérkezését haladéktalanul visszaigazolja. A megrendelt terméket fogyasztó köteles Szolgáltató címére – legkésőbb az elállási nyilatkozat megérkezésének visszaigazolását követő 14 napon belül – visszaküldeni, melynek költsége fogyasztót terheli. Az elállás kapcsán fogyasztót más költség nem terheli.
Ha fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti az általa teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállítási) költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz Szolgáltató, kivéve, ha fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag őt semmilyen többletköltség nem terheli.
Fogyasztót az elállás joga nem illeti meg az olyan termék esetén, melyet Szolgáltató a fogyasztó kifejezett kérésére, az ő jóváhagyásával állított elő.
Szavatosság, jótállás
1.15. Kellékszavatosság
Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Fogyasztó a vállalkozóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

1.16. Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén fogyasztó – választása szerint – az 1.16. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén fogyasztónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
    A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
    Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan fogyasztó nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Panaszkezelés
1.17. A fogyasztó a megrendelt termékkel, szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogását Szolgáltató fent megadott elérhetőségein terjesztheti elő.

Vegyes rendelkezések
1.18. Szolgáltató és felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és Szolgáltató a jelen dokumentum hatálya alá tartozó, megegyezéssel harminc naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákat bíróság előtt érvényesíthetik.

Csömör, 2020. szeptember 1.